Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje pozwolą Państwu w łatwy sposób zorientować się, co stanie się z Państwa danymi osobowymi podczas wizyty na tej stronie. Pojęcie "dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które umieściliśmy pod tą kopią.

Rejestracja danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zapisywanie danych na tej stronie?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na tej stronie.

Jak zapisujemy Państwa dane?

Otrzymujemy Państwa dane w wyniku udostępnienia nam danych przez Państwa. Mogą to być np. informacje, które wpisują Państwo do naszego formularza kontaktowego.

Pozostałe dane są zapisywane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich zapisanie podczas Państwa wizyty na stronie internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są rejestrowane automatycznie w momencie wejścia na stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa, jeśli chodzi o informacje?

Macie Państwo prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie, bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia Państwa danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mają Państwo możliwość odwołania tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto macie Państwo prawo żądać w określonych okolicznościach ograniczenia przetwarzania Państwa danych. Ponadto mają Państwo prawo do zarejestrowania skargi do właściwej agencji nadzorującej.

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych.

Narzędzia analizy danych i narzędzia dostarczone przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas wizyty na tej stronie. Analizy takie wykonywane są przede wszystkim za pomocą tego, co nazywamy programami analitycznymi.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych poniżej.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług (host). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować adresy IP, żądania kontaktu, metadane i komunikację, informacje kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane przez stronę internetową.

Host jest wykorzystywany do realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (RODO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (RODO).

Nasz host będzie przetwarzał Państwa dane jedynie w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań dotyczących świadczenia usług oraz do przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych umownych

W celu zagwarantowania przetwarzania danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, zawarliśmy z naszym hostem umowę na przetwarzanie danych.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej i jej podstron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy jako informacje poufne zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Za każdym razem, gdy będą Państwo korzystać z tej strony internetowej, będą zbierane różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane zbieramy oraz do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia ono również, w jaki sposób i w jakim celu informacje te są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być narażona na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej w RODO "kontrolerem")

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie jest:

Pulp-Tec Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Rokicińska 168
92-412 Łódź
Polska

Telefon: +48 (0) 604 244 690
E-mail: sales-pl@pulp-tec.com

Administrator danych jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami podejmuje decyzje dotyczące celów i zasobów przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo również w każdej chwili odwołać każdą udzieloną nam wcześniej zgodę. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem gromadzenia danych, które nastąpiło przed Państwa odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (Art. 21 RODO)

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo do zarejestrowania skargi do właściwej agencji nadzorującej

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do agencji nadzorczej, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj utrzymują swoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do zarejestrowania skargi jest skuteczne niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo żądać, aby wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim w powszechnie stosowanym, czytelnym formacie. Jeśli zażądacie Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi danych, nastąpi to tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

Kodowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które składają nam Państwo jako operatorowi strony internetowej, strona ta wykorzystuje albo SSL, albo program szyfrujący TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po sprawdzeniu, czy linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://", a także po pojawieniu się ikony blokady w linii przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje o danych, ich poprawianie i eliminowanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych, mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać informacji o Państwa zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, jak również celu przetwarzania Państwa danych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia Państwa danych. Jeśli mają Państwo pytania na ten temat lub inne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt.

Prawo do żądania ograniczeń w przetwarzaniu

Mają Państwo prawo żądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami. Prawo do żądania nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu danych osobowych ma zastosowanie w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania poprawności zarchiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu na weryfikację tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych zamiast żądania ich usunięcia.
  • Jeżeli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, a Państwo potrzebują ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia praw, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast żądania ich usunięcia.
  • Jeśli zgłosiliście Państwo sprzeciw na podstawie Art. 21 ust. 1 GDPR, Państwa prawa i nasze prawa będą musiały być porównane. Dopóki nie zostanie ustalone, czyj interes jest nadrzędny, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub też z ważnych powodów związanych z interesem publicznym, wymienionych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

4. Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasza strona internetowe używa "cookies". Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń Państwa urządzenia. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) albo są trwale archiwizowane na Państwa urządzeniu (cookies stałe). Pliki cookies sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Państwa urządzeniu do momentu ich aktywnego usunięcia lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez Państwa przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach możliwe jest, że po wejściu na naszą stronę na urządzeniu użytkownika zapisywane są cookies osób trzecich. Te pliki cookie umożliwiają Państwu lub nam korzystanie z niektórych usług oferowanych przez strony trzecie (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Cookies mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest niezbędnych z technicznego punktu widzenia, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby w przypadku braku plików cookie (np. koszyk zakupów lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców zachowań użytkowników lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych.

Cookies, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej (wymagane cookies) lub do zapewnienia pewnych funkcji, z których Państwo korzystają (cookies funkcjonalne, np. funkcja koszyka zakupów) lub tych, które są niezbędne do optymalizacji strony internetowej (np. cookies, które dostarczają informacji o użytkowniku strony), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że powołano się na inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić wolne od błędów technicznych i zoptymalizowane świadczenie usług przez operatora. W przypadku wyrażenia zgody na przechowywanie plików cookie, odpowiednie pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR); zgoda ta może zostać cofnięta w każdej chwili.

Mają Państwo możliwość ustawienia swojej przeglądarki tak, aby w każdej chwili byli Państwo informowani o cookies i zezwalali na ich akceptację tylko w szczególnych przypadkach. Mogą Państwo również wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, lub aktywować funkcję automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku deaktywacji cookies, funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone.

W przypadku korzystania z plików cookie osób trzecich lub w przypadku korzystania z plików cookie w celach analitycznych, powiadomimy Państwa o tym  zgodnie z niniejszą Polityką ochrony danych osobowych i, jeśli to konieczne, poprosimy o Państwa zgodę.

Pliki logowania do serwera

Dostawca tej strony internetowej gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logowania do serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

  • Typ i wersja używanej przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL strony źródłowej
  • Nazwa hosta komputera 
  • Czas trwania zapytania z serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zapisywane na podstawie Art. 6 sekcja 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w optymalizacji strony internetowej operatora. W tym celu konieczne jest rejestrowanie plików logowania serwera.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b GDPR, jeżeli Państwa zapytanie dotyczy realizacji zamówienia lub jest wymagane do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach dane są przetwarzane w celu skutecznego rozpatrywania przedłożonych nam zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR), jeżeli została ona uzyskana.

Dane przesłane przez Państwa do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają u nas do czasu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel przechowywania danych wygaśnie (np. po zrealizowaniu Państwa prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics


Ta strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę wzorców zachowań osób odwiedzających stronę. W tym celu operator strony internetowej otrzymuje różne dane użytkownika, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny oraz pochodzenie użytkownika. Google może skonsolidować te dane w profilu, który jest przypisany do danego użytkownika lub urządzenia użytkownika.4

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowań użytkownika (np. cookies). Informacje o użytkowaniu strony internetowej zapisane przez Google są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

To narzędzie analizy jest wykorzystywane na podstawie Art. 6 sekcja 1 lit. f GDPR. Operator niniejszej strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych w sieci, jak i działalności reklamowej. W przypadku, gdy wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. Art. 6 ust. 1 lit. a GDPR; umowa może być w każdej chwili odwołana.

Transmisja danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Dzięki temu Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed jej przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do analizy korzystania z tej strony internetowej w celu generowania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług na rzecz Google, które są związane z korzystaniem z tej strony i Internetu. Adres IP przekazywany w połączeniu z Google Analytics z Państwa przeglądarki nie może być łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w deklaracji o ochronie danych osobowych Google pod adresem: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Przetwarzanie danych umownych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych osobowych z Google i w pełni realizujemy rygorystyczne przepisy niemieckich agencji ochrony danych osobowych podczas korzystania z Google Analytics.

Parametry demograficzne dostarczane przez Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcję "cechy demograficzne" Google Analytics, aby móc wyświetlać odwiedzającym witrynę reklamy kompatybilne w sieci reklamowej Google. Pozwala to na tworzenie raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę internetową. Źródłem tych informacji jest związana z zainteresowaniami reklama Google, jak również dane o odwiedzających uzyskane od zewnętrznych dostawców. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć tę funkcję, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach reklamy na swoim koncie Google lub może generalnie zabranić zapisywania danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w rozdziale "Sprzeciw wobec zapisywania danych".

Google Analytics E-Commerce-Tracking

Ta strona korzysta z funkcji "E-Commerce Tracking" Google Analytics. Za pomocą E-10 / 12 Commerce Tracking, operator strony internetowej jest w stanie przeanalizować wzorce zakupowe odwiedzających stronę internetową w celu ulepszenia kampanii marketingowych operatora. W tym kontekście śledzone są informacje, takie jak złożone zamówienia, średnie wartości zamówień, koszty wysyłki oraz czas od momentu obejrzenia produktu do podjęcia decyzji o zakupie. Dane te mogą być konsolidowane przez Google pod identyfikatorem transakcji, który jest przypisany do danego użytkownika lub urządzenia użytkownika.

Okres archiwizacji

Dane na poziomie użytkownika lub zdarzenia przechowywane przez Google związane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) będą anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach.  W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy kliknąć następujący link: support.google.com/analytics/answer/7667196

Dane na poziomie użytkownika lub zdarzenia przechowywane przez Google związane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) będą anonimizowane lub usuwane po upływie 14 miesięcy. W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy kliknąć następujący link: support.google.com/analytics/answer/7667196

Google Ads

Operator strony korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program promocyjny Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads pozwala nam na wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, jeśli użytkownik wprowadzi pewne terminy wyszukiwania w Google (targetowanie słów kluczowych). Możliwe jest również umieszczanie reklam ukierunkowanych na podstawie danych użytkownika, którymi dysponuje Google (np. dane o lokalizacji i zainteresowaniach; targetowanie do grup docelowych). Jako operator strony internetowej możemy analizować te dane ilościowo, na przykład analizując, które z haseł wyszukiwania spowodowały wyświetlenie naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z Google Ads jest oparte na Art. 6 sekcja 1 lit. i następne. GFPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w marketingu usług i produktów operatora tak skutecznie, jak to możliwe.

Transmisja danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Lead Forensics 


Na tej stronie internetowej używamy Lead Forensics. Dostawcą jest Lead Forensics Limited, 3000 Lakeside Western Road, Portsmouth, Anglia, PO6 3EN. 
Lead Forensics umożliwia nam rejestrowanie wizyt podmiotów powiązanych innych firm na naszej stronie internetowej. W tym celu adres IP osoby odwiedzającej stronę internetową jest dopasowywany do adresów IP firmy przechowywanych w bazie danych firmy Lead Forensics. W przypadku, gdy adres IP jest adresem takiej firmy, wizyta i zachowanie użytkownika (np. podstrony odwiedzane i czas trwania wizyty) zostaną zarejestrowane. Lead Forensics oświadcza, że nie identyfikuje żadnych osobistych adresów IP, urządzeń mobilnych ani danych innych niż te związane z firmą. 
Korzystanie z Lead Forensics odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w rejestrowaniu wizyt firmy na stronie internetowej i zachowania użytkowników. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. 
Więcej szczegółów można znaleźć w polityce prywatności dostawcy: www.leadforensics.com